profile-bg

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez Centrum Kultury w Piasecznie z siedzibą przy ul. Kościuszki 49. NIP 1231235005, adres poczty elektronicznej: biuro@kulturalni.pl

2. DEFINICJE

Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez, Centrum Kultury w Piasecznie z siedzibą przy ul. Kościuszki 49. NIP 1231235005 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.
Organizator - Centrum Kultury w Piasecznie z siedzibą przy ul. Kościuszki 49. NIP 1231235005
Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu live.kulturalni.pl
Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia
Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez PayU.pl weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Centrum Kultury w Piasecznie w maksymalnej kwocie 50 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

3.1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.

3.2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej live.kulturalni.pl lub na stronach partnerskich wymienionych na stronie kulturalni.pl.

3.3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie live.kulturalni.pl oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych PayU.pl. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu live.kulturalni.pl . Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie live.kulturalni.pl/regulations.

3.4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie live.kulturalni.pl/regulations.

3.5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3.6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.

3.7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Centrum Kultury w Piasecznie.

3.8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.

3.9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.

3.10. Centrum Kultury w Piasecznie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.

3.11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

4. PŁATNOŚĆ

4.1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu PayU. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system PayU.

4.2. Centrum Kultury w Piasecznie nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie PayU.

4.3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych Centrum Kultury w Piasecznie.

5.2. Regulamin dostępny jest na stronie live.kulturalni.pl/regulations, oraz w siedzibie Centrum Kultury w Piasecznie.

5.3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

5.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.10.2020 r.

6. REKLAMACJA

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:

- w momencie niedostępności systemu live.kulturalni.pl lub jego awarii

6.2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie live.kulturalni.pl.

6.3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Centrum Kultury w Piasecznie.

6.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia

6.5. Reklamacje można składać pod adresem live@kulturalni.pl lub listownie na adres Centrum Kultury w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11, 05-500 Piaseczno.

6.6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

Centrum Kultury w Piasecznie
Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
www.kulturalni.pl

Instrukcja zakupu dostępu do wydarzeń oraz ich oglądania tutaj.